سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد،زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حشمت ا…. قاصد – کارمند شرکت مواد معدنی دماوند، کارخانه سرب دونا

چکیده:

از آنجا که تعادلات اکسایش-کاهش در سیستم Fe-Mg-Si-O تحت تاثیر جانشینی Ti میباشد در سیستمهای دارای Ti عنصر Ti به طور نسبی به جای سیلیکاتها در اکسیدها و به جای مگنتیت در هماتیت ترجیحا جانشین میشود که البته اضافه شدن Ca نیز سیستم Fe-Mg-Ti-Si-O را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین برهمکنش بین اکسیدها و سیلیکاتها در سیستمهای ماگمایی با در نظر گرفتن روابط بین سیستمهای ساده Fe-Ti-Si-O سپس تعمیم سیستم به تاثیرات Mg و سپس Ca بهتر قابل درک میباشند. مشاهدات میکروسکوپی موید این امر است که واحدهای ائوسن ولکانیک و پلوتونیک منطقه توسط محلولهای گرمابی شدید دگرسان شده و زونهای آلتراسیون سیلیسی- کربناته و ترکیبی از این زونها را نشان می دهد که کانیسازی عمده در آنها از نوع مالاکیت می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی منطقه حاکی از آنومالی قابل توجه تیتان بوده که با منیزیم منطقه همبستگی مثبت و با سیلس همبستگی منفی را نشان می دهد. در منطقه مورد مطالعه مطالعات پترولوژی- ژئوشیمی نشان داد که در سیستم Fe-Si-O با فرهای FMQ (فایالیت-مگنتیت-کوارتز) و HM (هماتیت-مگنتیت) نقش مهمی در برهمکنشهای پترولوژیک و کانهسازی ایفا نموده اند.