سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان قادری – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابراهیم راستاد – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله رشیدزاده – عمران، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانهزایی تنگستن (مس- طلا) در کانسار چاه پلنگ جنوبی، در بخش میانی بلوک یزد، به صورت رگه- رگچهای در پهنههای گسلی نرمال قطع کننده ماسهسنگها و شیلهای سازند شمشک (ژوراسیک پیشین) رخ داده است. رگه- رگچههای کانهدار بر حسب پاراژنز کانهها و نوع کانیهای کوارتز و رنگ و بافت آنها به چهار نوع ١) رگه- رگچههای کوارتز شیری- سفید حاوی آپاتیت نسل اول- فلدسپات ( پتاسیم، ٢) رگه- رگچههای کوارتز سفید- آپاتیتدار نسل دوم، ٣) رگه- رگچههای کوارتز- هماتیت و ۴ رگه- رگچههای تاخیری کربناتی تقسیم میشوند. کانه اصلی تنگستن در کانسار چاه پلنگ جنوبی ولفرامیت میباشد که همراه با رگه- رگچههای نوع ١ رخ داده است. شیلیت به عنوان کانه بعدی تنگستن در کانسار چاه پلنگ جنوبی در ٢ نسل رخ داده است. شیلیت نسل ١ به صورت همرشد با ولفرامیت در رگه- رگچههای نوع ١، و شیلیت نسل ٢ به صورت جانشینی در حاشیه ولفرامیت، در درون شکستگیهای کوارتز و همراه با فازهای آرسنیکدار، در رگه- رگچههای نوع دوم، رخ داده است. طلا در کانسار چاه پلنگ جنوبی به صورت ادخالهای ریز و یا به صورت همرشد با شیلیتهای نسل ٢ تشکیل شده است. سولفیدهای فلزات پایه و آهن، سولفیدهای مس- نیکل-آهن، کبالتیت، نیکلین و بیسموت طبیعی نیز از دیگر کانههای تشکیل شده در رگه- رگچههای نوع دوم میباشند. رگه- رگچههای نوع سوم کوارتز- هماتیت و نوع چهارم کربناتی فاقد کانهزایی تنگستن (مس- طلا) میباشند. توالی پاراژنزی کانهها و کانیها در انواع رگه- رگچهها نشان دهنده مراحل کانهزایی در ٣ مرحله اولیه، میانی و تاخیری است که کانهزایی تنگستن به طور عمده در مرحله اولیه و سپس در مرحله میانی رخ داده است.