سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن فراهی – کارشناس ارشد بیابان زدایی
احمد پهلوانروی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
اکبر فخیره – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
رسول خطیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

مطالعات انجام شده در مناطق بیابانی ایران نشان میدهد که بهترین مرحله مبارزه با فرسایش بادی در مرحل برداشت است مبارزه با فرسایش بادی در مرحله برداشت علاوه برصرف هزینه کمتر با موفقیت بیشتری نسبت به دو منطقه دیگر همراه خواهد بود هرچند که در برخی از مناطق به دلیل خسارتهایناشی از منطقه رسوبگذاری به ناچار بایددر منطقه رسوبگذاری نیز عملیات اجرایی صورت پذیرد بنابراین در طرحی ملی دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی اقدام به شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و برآورد خسارتهای ناشی از آن و همچنین اولویت بندی کانونهای بحرانی نمود که در مقاله حاضر به وضعیت دشت سیسان در زمینه مذکور پرداخته شدهاست برای انجام طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در دشت سیستان ا زروش منشا یابی تپه های ماسه ای در ایران اختصاصی – احمدی استفاده شده است.