سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نورزوز زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری واحد همدان
داوود نوروز زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
عزیز پیدایی – کارشناس حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند. از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر که با هدف بررسی کانونهای استراتژیک در طراحی و برنامه ریزی مدیریت دانش در دانشگاه انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این موضوع است که اهداف آن به این صورت تدوین شده: ۱-بررسی نگرش دانشجویان نسبت به دانشگاه و محیط دانشگاهی. ۲- بررسی عوامل مؤثر در انتخاب تحصیلات دانشگاهی توسط آنان.۳- بررسی دلایل انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی گرمی جهت تحصیل. برای هر یک از متغیرهای تحقیق شاخصهایی تعریف و بر اساس آن شاخصها، پرسشنامه ای تنظیم و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. سپس پرسشنامه ها جمع آوری و اطلاعات حاصله با استفاده از آماره آزمون t و آر اسکواریر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.