سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
وحید رادمهر – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس،
محمدرضا خالصی – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا توکلی محمدی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده:

فروشویی با واکنشگرهای اسیدی مختلف نظیر اسید سولفوریک، روش متداول هیدرومتالورژیکی برای بازیابی مس ازکانسنگهای اکسیدی میباشد. لزوم رعایت برخی از ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی باعث بکارگیریواکنشگرهای قلیایی نظیر آمونیاک و ترکیبات آن شده است. رفع مشکلات فروشویی اسیدی با بکارگیری این واکنشگرها و شرایط ذخایر معدنی موجود، رویکرد تازهای را در دنیا نسبت به این روش بهمراه داشته است. در اینتحقیق، به مطالعه و بهینهسازی فروشویی ستونی کانسنگ مس اکسیدی معدن مسکنی با واکنشگرهای هیدروکسید آمونیوم و کربنات آمونیوم پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی، غلظت آمونیاک، دبی پاشش، دانهبندی و زمان فروشویی بودهاند که در سه سطح با آرایهL9روش تاگوچی، مورد طراحی آزمایش و تحلیل نتایج قرار گرفتهاند. طبق نتایج بدست آمده، مقدار بهینه پارامترهای فوق به ترتیب ۴۵ گرم بر لیتر، ۲۵ سیسی بر ساعت ۴/۷۵-۱میلیمتر و ۹۵ روز بودند و غلظت آمونیاک، دانه بندی کانسنگ و زمان فروشویی، به ترتیب مهمترین پارامترهای موثر بر فرایند فروشویی شناخته شدند. بازیابی ۸۰/۶درصدی مس اکسیدی، نتیجه آزمایش نهایی انجام شده جهت تایید شرایط بهینه بدست آمده از روش تاگوچی بود