سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید وکیلی نوش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود
فردین موسیوند – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه ص
مریم شیبی – دکتری پترولوژی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کانسار آهن ورتاوه در جنوب شهر کاشان و در فاصله حدود ٨ ک یلومتری جنوب شرق ی شهر قمصر و در پهنه ساختار ی آتشفشا نی- نفوذ ی اروم یه- دختر واقع شده است . نتایج بررسی های صحرایی، مطالعه مغزه ه ای حفار ی و مط العات آزم ای شگاهی بر رو ی مقاطع م یکروسکو پی تهی ه شده از بخش ه ای مختلف کانسار و سنگ های میزبان و همراه،معرف شرایط اسکارنی برای کانسار آهن ورتاوه است . بر این اساس، نفوذ توده نفوذ ی با ترک یب م یکرودیوریت تا م یکروکوارتزدیوریت- دیوریت به سن بعد از میوسن زیرین (میوسن م یانی؟) به داخل سنگ ه ای آهک ی ائوسن نفوذ کرده و موجب تشک یل کانسار اسکارن آهن ورتاوه شده است . ماده معدنی دارای بافت توده ای، برشی، رگه – رگچه ای و دانه پراکنده بوده و بطور عمده از مگنت یت تشک یل شده که در بخش ه ایی با هماتیت یا کانی های سولفیدی شامل پیری ت و کالکو پیریت همراه ی م ی شود . مجموعه کا نیایی گارنت، ا پی دوت، کلر ی ت، بیوتی ت، کلس یت، کوارتز، اسکاپولیت، زوئیزیت و کلینوزوئیزیت با کانه زایی همراه می باشند. کانی های ثانویه شامل لیمونیت،گوتیت، مالاک یت و آزور یت هستند . وجود گسل، درزه و شکستگ ی های فراوان در منطقه نقش مهمی در انتقال سیالات کانه ساز، تشکیل اسکارن و کانه زایی داشته اند.