سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن زنگنه قاسم آبادی – واحد اکتشاف، معادن سنگ آهن سنگان، شرکت سنگ آهن شرق ایران
عباس گل محمدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی م
علی اکبر بادامه – واحد اکتشاف، معادن سنگ آهن سنگان، شرکت سنگ آهن شرق ایران

چکیده:

کانسار سنگ آهن رزداب بخش کوچکی از معادن عظیم سنگ آهن سنگان است که شامل اکسید و هیدروکسیدهای آهن می باشد که از انواع ذخایر Iron oxide Cu-Au می باشد. بر اساس بررسیهای زمین شناسی در منطقه رزداب، ۲ منطقه کانی زایی مجزا تشخیص داده شد که یک بخش آن (رزداب ۱) دارای چند زون مینرالیزه از اکسید و هیدروکسیدهای آهن حاصل از دگرسانی پیریت و دیگر کانیهای سولفیدی می باشد. بخش دیگر، منطقه (رزداب۲)، دارای یک آنومالی سنگ آهن با کانه های هماتیت و مگنتیت می باشد. مطالعات مغناطیس سنجی (بر اساس نقشه های پردازش شده آنومالیها)، یک آنومالی مغناطیسی را در سطح برای رزداب ۱ مشخص می کند که با بررسی رخنمون سطحی واحدهای سنگی و شواهد کانی زائی آهن (مگنتیتی) حاصل از دگرسانی در سطح زمین مطابقت مطلوبی نشان می دهد. لیکن پتانسیل اقتصادی جهت اکتشاف سنگ آهن ندارد. در رزداب ۲ یک آنومالی سطحی از هماتیت با مقادیر کمتر مگنتیت وجود دارد که تشکیل کانسار کوچکی از هماتیت را داده است که نیاز به حفاری مغزه گیری دارد.