سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی مختارزاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه سیستمهای دیجیتال تصویربرداری زیادی اعمل از هوایی و ماهواره ای جهت کاربردهای فتوگرامتری سنجش از دور و آنالیز تصاویر دردسترس می باشد قبل از استفاده از تصاویر اخذ شده توسط سنسورها برای کاربردهای اندازه گیری دقیق درفتوگرامتری لازم است مدل هندسی سیستم سنجنده تعیین گردد درمورد دوربین هایی با آرایه های سطحی از CCD ها لازم است مدل سنسورتصویربرداری و ارتباط این مدل با استانداردهای مرسوم درفتوگرامتری که هندسه پرسپکتیو می باشدمشخص شود پروسه ی تعیین ارتباط هندسی بین هندسه ی یک دوربین با آرایه سطحی از CCD ها با هندسه ی پرسپکتیو بعنوان هندسه موجود درفتوگرامتری پروسه ی کالیبراسیون نامیده می شود در این تحقیق با استفاده ازن قاط کنترل زمینی برای محدوده تحت پوشش یک جفت تصویرهوایی سنجینده ی Ultra cam اقدام به مدلسازی اعوجاجات تصویری شده است.