سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن مشایخی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
کامران جهاندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی ک
علی سبعه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی ک

چکیده:

برای کالیبراسیون روش تجربی دیکن در راستای برآورد دبی حداکثر سیلاب وقوعی در منطقه ای در غرب شهرستان کرمانشاه(مرکز استان) ایستگاه های هیدرومتری موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی آمار سیلاب های وقوعی، ۷ ایستگاه هیدرومتری برای بررسی ضریب دیکن در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. در این راستا برای یک دوره آماری بلند مدت ۳۱ ساله بازسازی داده های آماری صورت گرفته و سپس داده های بازسازی شده مورد صحت سنجی قرار گرفت. پس از بازسازی داده های آماری بر روی آمار ایستگاه های هیدرومتری مذکور، تحلیل منطقه ای سیلاب صورت گرفته و ضرایب c و n در روش دیکن برای منطقه مورد مطالعه برای دوره بازگشت های مختلف تعیین گردید.