سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمیرا اخوان – استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

کاربرد مدلهای مفهومی و ریاضی هیدرولوژیکی به عنوان ابزار ارزیابی پاسخ حوضه آبریز دربرابر بارگذاری هیدرولوژیک مستلزم کالیبراسیون مدل و یا به عبارتی برآورد پارامترهای مدل با هدف نیل به بیشترین تطابق نتایج مدل با مقادیر مشاهداتی است با افزایش تعداد پارامترها استفاده از روشهای کالیبراسیون خودکار مبتنی برروش های جستجوی سیستماتیک درفضای چندبعدی پارامترها حائز اهمیت می گردد دراین مطالعه کالیبراسیون خودکار مدل هیدرولوژیکی SWAT با استفاده از الگوریتم PSO مورد توجه قرارگرفته است این مهم با فراخوانی مدل SWAT دردرون الگوریتم PSO به ازای هر مجموعه تحت بررسی از پارامترهای مدل درمحیط نرم افزار MATLAB مصداق یافته است همچنین از تکنیک های جهش نخبه و آشفتگی برای بهبود قابلیت جستجوی PSO استفاده گردید. دشت بهار واقع دراستان همدان به عنوان سیستم مطالعه موردی انتخاب و مدل هیدرولوژیکی سیستم درSWAT به همراه پارامترهای متعدد با استفاده از معیارهای کارایی BR2 ٚ (NS) Nasch– Sutcliff به عنوان تابع هدف الگوریتم PSO واسنجی و اعتبار سنجی شد.