سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین چمنی – کارشناسی منابع آب ، دانشگاه شیراز
عبدالعلی قبادی – کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه کارون در محدوده جغرافیایی ۱۵-۳۰درجه تا ۴۵-۳۲درجه عرض شمالی و ۳۰-۴۸درجه تا ۰۰-۵۲درجه طول شرقی واقع شده است. این حوضه بخ شهایی از استا نهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فار س وخوزستان را دربرم یگیرد. رودخانه کارون از ۴ شاخه اصلی به نا مهای ارمند، بازفت ، منج و خرسان تشکیل شده اس ت. درشکل شماره ۱-۱ ) محدود ههای مطالعاتی ، ایستگا ههای هیدرومتری و سدهای واقع درحوضه کارون نشان داده شده است. هدف از انجام ) این مطالعات برآورد میزان رسوبات ورودی به سدهای مطالعاتی، اجرائی و موجود در حوضه با استفاده از نتایج عملیات هیدروگرافی انجام شده در سدهای موجود ( پروژ ههای شاهد) و اعمال نتایج حاصله به سایر سدهاس ت. در این مطالعات رو شهای مشروحه ذیل در برآورد پتانسیل رسوبی حوضه آبریز رودخانه کارون مورد ارزیابی قرار گرفته است. الف) رو شهای ایستگاهی ب) رو شهای تجربی ج) رو شهای مبتنی بر کاربرد مد لهای مربوط به حمل و توزیع رسوب در مخازن سدها