سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده دهقان گرده – دانش کارشناس ارشد پی تکنولوژی – دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر زارع – استادیار گروه زراعت اصلاح نأاتات دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری زکریا – استادیار گروه زراعت اصلاح نأاتات دانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه عظیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

گیاه Anthemis tinctoria از تیره کاسنی و زیتیره آنتمیده یکی از گیاهان دارویی مهم علفی چند سال است که عموماً ده بابونه طلایی مشهور است این تحقیق در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در بهار سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. در این تحقیق در صد کالوس زایی و شاخه زایی بابونه طلایی با استفاده از ریز نمونه هیپوکوتیل در سطوح مختلف هورمون‌های D-4 ،۲ ، Kin NAA BA مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین نشان داد که محیط کشت حاوی دو میلی‌گرم در لیتر D-4 ،۲ و ۴۵/۰ میلی گرم در لیتر BAP کمترین ۲۳/۵۲ در صد کالوس زایی را داشت. همچنین بیشترین ۵/۲۵ در صد ریشه زایی در محیط کشت حاوی ۱۸۶/۰ میلی‌گرم در لیتر NAA و ۲۲۵/۰ میلی‌گرم BAP و بیشترین ۳۳/۳۸ در صد شاخه زاری نیز در محیط کشت حاوی ۱۸۶/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۲۲۵/۰ میلی‌گرم بر لیتر BAP مشاهده شد.