سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سرور خرم دل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
جواد شباهنگ – دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی
سمانه زیرک کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

علفهای هرزاولین و پیشگام ترین جزء نظام پیچیده بیولوژیکی محسوب می شود حضور این گیاهان ناخواسته به دلیل رقابت با گیاهان زراعی برای جذب آب و موادغذایی کاهش عملکرد را موجب می گردد از انجا که این اگونه های گیاهی بطور ناخواسته وارد جامعه گیاهان زارعی می شود لذا بخش زیادی ازهزینه های کشاورزان صرف مبارزه با علفهای هرز می شود روشهای مختلف مدیریت علف های هرز شامل پیشگیری کنترل مکانیکی شیمیایی بیولوژیکی و زراعی می باشد ازانجا که علفهای هرز ممکن است ازطریق بذرهای آلوده انتقال قسمت هایی از گیاه یا بذر آ ن ازطریق ادوات کاشت کود دامی کمپوست و حیوانات اهلی ازطریق آبیاری و زه آبها و همچنین ازطریق علوفه و دانه های خوراکی وارد منطقه جدید شوند بنابراین پیشگیری مناسب ترین روش کنترل علفهای هرز محسوب می شود کنترل مکانیکی گیاهان هرز با از بین بردن گیاهان با شیوه های گوناگون مانند وجین دستی کولتیواتور و انجام شخم به کمک گاو آهن و دیسک امکان پذیر است.