سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رایج کفشگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
عباسعلی نوری نیا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان وموسسه پنبه کشور
حمیدرضا دنیویان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان وموسسه پنبه کشور
مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشنسای ارشد کشاورزی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر روش کاشت باریک و بسیارباریک همراه با افزایش تراکم برروی ویژگی های مورفولوژیکی پنبه ( . G hirsutum ) شامل طی سال زراعی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آبادشهرستان گرگان اجر ا شد . در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی که تیمارهای آن شامل ارقام(ساحل و سای اکرا) و سه روش های کاشت (بسیار باریک، باریک و مرسوم با فاصله بین ردیف های کاشت به ترتیب ۵۰،۲۰ و ۹۰ سانتیمتر) بودند در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرف ت. هر کرت در بر گیرنده ی چهار ردیف به طول ۸ متر و نمونه برداری ها از دو خط وسط از ده بوته به طور تصادفی صورت پذیرف ت . نتایج نشان داد که با کاهش فاصله بین ردیف های کاشت ارتفاع گیاه، تعداد گره ساقه اصلی، تعدادوطول شاخه های رویا و زایا کاهش یافت و ارتفاع اولین شاخه زایشی از سطح زمین افزایش یافت.