سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی رضا جعفرزاده کوچکی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است کاستی ها و کژ های اخلاق سودانگارانه از دیدگاه قران چیست ؟ پاسخ پیشنهادی این است که رویکرد سودجویی حسی و مادی درفلسفه اخلاق یکی از ضعفهای اساسی نظریه فوق است دربررسی نظریه اخلاقی سودانگار مشاهده میشود که فقط به یک بعد از ابعاد وجودی انسان پرداخته اندو سایر ابعاد را نادیده گرفته و یا از آن غفلت کرده اند مسائل اخلاقی را صرفا از این نظر توصیه می کند که با منافع مادی درارتباط مستقیم است این گونه اخلاق که پشتوانه ای جز سودجویی ندارد برای اخلاق هیچ اصالتی قائل نیست چراکه درهمه جا خط سودجویی را ادامه میدهد که گاه دراخلاق است و گاه به پندار او درضد اخلاق نظریه اخلاقی قران با محور قرار دادن خداوند محاسن وویژگیهای مثبت همه آن نظریه ها را یک جا جمع کرده است یعنی دراین نظریه هم به لذت و لذت خواهی انسان توجه شده است و هم به عاطفه دیگر دوستی او هم به همه امیال و خواسته های انسانی دیگر او تنها انگیزه نیرومند و موثر و خالی از هرگونه کاستی برای مسائل اخلاقی انگیزه الهی است که از منبع وحی سرچشمهمی گیرد.