سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نجمایی – دانشیار گروه عمران دانشگاه
جلیل شری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دا

چکیده:

وجود تاسیسات زیربنایی مهم کشاورزی ، پروژه های عمرانی ، صنعتی در حاشیه رودخانه مرزی ارس به آب موجب شده که نسبت به تغییر مسیر رودخانه ها حساسیت زیادی وجود داشته باشد . زیانهای ناشی از تغییرات ژئومورفولوژیکی ، تغییرات گسترده پیچان رودها در مسیر رودخانه و نقش آنها در تغییرات طبیعی ، اقتصادی و اجتماعی ، سبب ایجاد نظریه بررسی شدت ، نوع و میزانتغییرات رودخانه ها شده است . محدوده مورد مطالعه قسمتی از رودخانه مرزی ارس واقع در استان آذربایجان شرقی می باشد که به طول ۱۲۶ کیلومتر از بالا دست سد خدا آفرین آغاز و تا اصلاندوز امتداد دارد . در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای لایه هایGISمطالعات میدانی ، بررسی آمار اقلیمی و هیدرولوژیکی ، شدت و نوع تغییرات حاشیه رودخانه ارس بررسی شدهاست . تغییرات ژئومورفولوژیک این بازه از رودخانه به مدت ۵۵ سال از سال ۱۹۵۵ تا سال ۲۰۰۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته واز تصاویر ماهواره ای لندستMRSID ، IRS ، TMعکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی استفاده شده است . هدف از اینمطالعه آشکار سازی و شناسایی تغییرات مسیر رودخانه ارس با استفاده از سنجش از دورRSو ابزار جدیدRBTدر محیطGIS است . نتایج بدست آمده نشان می دهد رودخانه ارس برای دوره زمانی سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ دچار تغییرات زیادی شده است. بررسی تاریخجه احداث . بهره برداری پروژه های مسیر رودخانه نشان می دهد بیشترین عملیات ساخت سد های خداآفرین ، قیز قلعه ، سازه های ساماندهی داودان ، قلی بیگلو و محمد صالحلو با این دوره زمانی یعنی بین سال ۱۹۸۷ و ۲۰۰۰ مطابقت دارد .