سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود حسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

اگر بپذیریم که کارآفرینی نه تنها موتور توسعه اقتصادی ، بلکه زیر بنای ساخت فکری و اندیشه ای اعضای جوامع بشری است ، آنگاه با توجه به نقش بی بدیل دانشگاه ها در ترویج و توسعه ی این مهم ، خواهیم پذیرفت که برای دستیابی به جامعه و کشوری پویا و متحرک ، توجه کاملاً ویژه به کارآفرینی در دانشگاه اجتناب ناپذیر است.دانشگاه می تواند از طریق شناسایی و بکارگیری عوامل محیطی ، اقتصادی و فرهنگی که ظهور کارآفرینی را آسان می سازد ، زمینه مناسب را فراهم سازد چرا که کشوری که دارای تعداد زیادی کار آفرین باشد از محرکهای اقتصادی قویتری برخوردار است. با بروز تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش توسعه اقتصادی ، دانشگاه کارآفرین علاوه بر آموزش و پژوهش ، عامل تحقق نوآوری فناورانه به ویژه در فضای فناوری های پیشرفته می گردد و از این طریق پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توسعه مبتنی بر دانایی فرآهم میشود.مقاله حاضر با بررسی در زمینه های پیدایش دانشگاه کار آفرین ، مفهوم آن و نیز عوامل موثر در تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کار آفرین در صدد است درک و شناخت بیشتری را از پدیده به دست دهد.