سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
نسرین چالاک – کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب.

چکیده:

یکی از زیر ساخت های مهم عملکرد درست، پیشرفت و موفقیت در امور اقتصادی، مدیریت است. مدیریت صحیح ضرورت تمام جوامع انسانی است که انبیای الهی از جانب خداوند متعال به نوعی سنگینی بار آن را به دوشکشیده و پس از ایشان اولیا و دیگر انسان ها برای نظام بخشیدن به کار جامعه خویش نسبت به آن همت گماشته اند. اما رسالت خطیر مدیریت، قبل از تصدی این مقام، صفات و ویژگی های خاصی را از مدیران و کارگزاران مطالبه می کند کهقرآن کریم به روشنی از آن سخن گفته است و در این وجیزه با تمسّک به آیات نورانی آن از مسائل کارگزینی مدیران مالی در قالب دو دسته شرایط روحی و جسمی بحث می شود تا در انتها حفیظ و علیم بودن این مدیران را بر اساستعالیم الهی سوره ی یوسف و تخصص و توان را که در سوره بقره و دیگر سور آمده است، به عنوان معیارهای شایسته سالاری مدیران مالی از دیدگاه این کتاب روشنگر معرفی گردد. امیدواریم این امر، گام مؤثری در عمل به این شرایط و گزینش مدیران و مسئولان لایق و دقت در انتخاب مسیر درست سازندگی و پیشرفت جوامع اسلامی باشد. انشاء الله.