سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رسولی – کارشناس ارشد باغبانی
محمدحسین ایرانژادپاریزی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی یزد
اعظم مهدی زاده – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی بیشتر در گیر اکوسیستم های نسبتا بکر ودارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد ودر معرض خطر انقراض می باشند و نسبت به طبیعت نزدیک محل کار و زندگی انسان ها،فضای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آن ها برای مردم توجه کمتری شده است. هرچند که مدارک تجربی و گاهی محاسباتی ارتقا کیفیت شهری را به واسطه مناطق طبیعی نشان می دهند.گذشته از خدمات محیط زیستی واکولوزیکی بسیار،طبیعت شهری،مزایای شهری و فیزیولوزیکی مهمی را به جوامع بشری بخشیده است که باعث غنای زندگی بشری می شود..پارک ها و فضای های سبز و باز شهری از اهمیت استراتزیکی در کیفیت زندگی جامعه به شدت شهری ما برخوردارند.حضور مکان های طبیعی و اجزای طبیعی در زمینه شهری از راه های بسیاری در کیفیت زندگی نقش دارند.مناطق طبیعی علاوه بر خدمات محیط زیستی مهمی مانند پالایش هوا و آب،عایق نمودن صدا وباد وایجاد اقلیم خرد،خدمات احتماعی و فیزیولوژیکی فراهم می نماید که قطعا برای قابل زیست نمودن شهرها ونیز بهبود وضع ساکنان مهم می باشد