سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خلیلی بندپی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
احمد داداشپورعمرانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه رجاء قزوین
مهدی پورمصطفی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه، کارکرد های مهندسی ارزش وکاربرد های آن در سازمان ها به سرعت در حال گسترش است. در ایران نیز چند سالی است که مدیران سازمان ها تا حدودی با مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش آشنا شده اند، اما تاکنون اقدامات کلانی در زمینه پیاده سازی آن در اکثر سازمان های ایرانی انجام نشده است. با توجه به اینکه بازار سرمایه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست و همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصادکشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا توجه به کارکرد های مهندسی ارزش در آن از اهمی ت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه مدیریت دانش به عنوان یکی از تکنیک های مهندسی ارزش در خلق ارزش مطرح می باشد در ای ن مقاله سعی می شود باهدف تشریح نقش مدیریت دانش در ایجاد مکانیزم های لازم در خلق ارزش برای بازار سرمایه، با دید سیستمی، ابتدا به تشریح دانش به عنوان منبع ارزش پرداخته ودر ادامه با نشان دادن ارتباط مدیریت دانش با مدیریت دارایی های دانشی استراتژیک، نقش مدیریت دانش رادر بهبودعملکرد فرایند ها در بازار سرمایه روشن سازد و در نهایت با استفاده از مدل زنجیره ارزش دانش، تلاش م ی شود ی ک مکان یزم جهت استقرار و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در بازار سرمایه ایران ارائه شود تا به کمک آن گامی مهم در جهت ظرفیت سازی برا ی ایجاد ارزش در فرایند ها و مبادلات بازار سرمایه برداشته شود تا سرمایه گذاران را هر چه بیشتر به سمت این بازار سوق دهد.