سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جمال برزگری خانقاه – استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد
محمدصادق زارع زاده مهریزی – کارشناس ارشد حسابداری
مهدی پاکدل – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

رسوایی های اخیر حسابداری و سقوط شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام نگرانی های جدی در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و حتی مسائل اخلاقی برای افرادی که اینگزارش ها را تهیه و حسابرسی م یکنند به وجود آورده است. در راستای حل این مشکل سازمان هایقانون گذار از طریق تدوین و بهبود نظام راهبری شرکتی راه حلی برای پیشگیری از شکست شرکت ها و افشای تقلب ایجاد نموده اند. بنابراین، م یتوان انتظار داشت که مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی به میزان زیاد با هم رابطه داشته باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی وجود یا عدم وجود این رابطه با استفاده از مد لهای تعدیل شده جونز و کاسنیک م یباشد. نتایج تحقیق برای دورهزمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و با استفاده از داده های ترکیبی نشان داد که رابطه معنی داری بین برخی ازعوامل نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود وجود دارد