سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،
علیرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
سید محمود قاسمپوری – هیئت علمی گروه محیط زیست، {دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه

چکیده:

تالاب بین المللی فریدونکنار یکی از بوم سازگان های مهم آبی ایران است که در جنوب دریای خزر قرار دارد. این تالاب زیستگاه زمستان گذرانی پرندگان آبزی با ارزشی است که نقش بسیار مهمی را در چرخه زیستی این تالاب دارند. پرندگان نمونه های مناسبی برای پایش آلودگی های محیط زیستی به منظور بررسی تغییرات اکوسیستم ها هستند. این مطالعه بر روی اندام های مختلف چنگر در پاییز سال ۱۳۹۰ در تالاب فریدونکنار صورت گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان فلز سنگین جیوه در بافت های کبد و کلیه این پرنده بود. بدین منظور کبد و کلیه ۱۶ قطعه چنگر (Fulica atra) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر جیوه در کبد و کلیه چنگر به ترتیب ۱۶/۰± ۳۴/۰ و ۰۸/۰±۲۲/۰ میکروگرم بر گرم وزن تر اندازه گیری شد. در میزان سطوح جیوه بین کبد و کلیه چنگر اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (۰۵/۰>P). بیشترین مقادیر فلز جیوه در کبد و کلیه چنگر به ترتیب ۶۷/۰ و ۴/۰ میکرو گرم بر گرم وزن تر بود. همچنین بین این عنصر در بافت کلیه و کبد همبستگی وجود نداشت (۰۵/۰<P). بطور کلی غلظت های عنصر جیوه در بافت کبد و کلیه چنگر در تالاب بین المللی فریدونکنار پایین تر از حد سمی بود.