سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطا غفاری گیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی:
محمدحسن یزدانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی.
زهرا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در زمینه صنایع از یکسو مسئله اشتغال، تولید، خودکفایی و بسیاری مشخصه های دیگر مطرح است و از سوی دیگر آلودگی، تخریب،خسارت و مسائلی از این دست به چشم می خورد. بنابراین پیدا کردن حد بهینه ای که در آن علاوه بر ایجاد اشتغال، افزایش تولید،رسیدن به خودکفایی، افزایش درآمد ناخالص، محیط زیست و انسان ساکن در آن نیز آسیب نبیند و یا آسیب و تخریب در حد متعارف و معمول کاهش یابد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هدف تحقیق حاضر را می توان بررسی زمینه های کارکرد شهرک صنعتی شیراز در ارتباط و ارایه پیشنهادات مناسب با مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای عنوان کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی -و داده های تحقیق از طریق مطالعه اسناد رسمی و برنامه ای و جمع آوری اطلاعات آماری از سازمانهای شهری و واحدهای وابسته بهشهرک صنعتی و نیز مشاهده و مصاحبه با کارشناسان مربوط فراهم آمده است. نتایج یافته ها نشان داد که به طور کلی با توجه به اینکه شهرک صنعتی شیراز در مرحله تو سعه و استقرار صنایع مختلف قرار دارد و یکی از چهار شهرک صنعتی بزرگ کشور محسوبمی شود، یکی از نقاط قوت آن ایجاد فضای سبز بوده است. بطوریکه آمارهای موجود در شهرک صنعتی شیراز بیانگر این است کهدرصد فضای سبز در این شهرک صنعتی بالاتر از میانگین کشوری است و این شهرک یکی از زیباترین و سرسبزترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب می شود. در این پژوهش کارکردهای زیست محیطی شهرک صنعتی شیراز بر آلودگی منابع آب سطحی(زهکش قره باغ)مورد مشاهده قرار گرفت که در صورت عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی، میتواند در دراز مدت منابع آب سطحی، زیرزمینی و حتیکارستی منطقه و همچنین دریاچه مهارلو را مورد تهدید قرار دهد. پس نیاز است که ضمن تصفیه مناسب و استاندارد پساب صنایع مستقر در شهرک صنعتی شیراز و اعمال مدیریت بهینه پسماند و همچنین بهره برداری بهینه از منابع آب دشت قره باغ، ضمن کاهش آلودگی فلزات سنگین، به حفظ منابع موجود و در راستای توسعه پایدار کمک کرد. بنابراین در پایان پیشنهاداتی در ارتباط با کارکرد شهرک صنعتی شیراز در ارتباط با مدیریت محیط زیست شهری و مطرح گردیده است که می تواند در این زمینه موثر واقع گردد.