سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرزاد نیری – دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
مجتبی امیری – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

تحقق توسعه همه جانبه و پایداردرکشور ما نیازمند جایگزین کردن منابع نفتی با منابع درآمدی پایدارتری مانند صنعت گردشگری می باشد این صنعت یکی از منابع درآمدی بسیار مهم بودکه کشوردرحال توسعه ای مانند ایران نیازمند توجه ویژه بهآن و توسعه این صنعت مهم است اما این صنعت با موانع اقتصادی سیاسی-حقوقی، فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی بسیاری روبرو است که توسعه آن مستلزم غلبه کردن براین موانع است دراین میان رسانه های جمعی به عنوان یکی از مهمترین نهادها درهر جامعه ای نقش مهم و موثری در غلبه کردن بر موانع توسعه این صنعت و رشدو شکوفایی آن ایفا می نمایند که این نقش را میتوان از منظر تحلیل کارکردی مورد بررسی قرار داد با توجه به گستردگی حیطه موانع توسعه صنعت گردشگری دراین پژوهش تنها به بررسی موانع فرهنگی-اجتماعی توسعه این صنعت پرداخته شده است و تلاش می شود تا راهکارهای غلبه براین موانع درقالب تبیین کژکارکردها و کارکردهای آشکار و پنهان رسانه های جمعی مشخص شود. بنابراین مساله اصلی دراین پژوهش عبارت است از اینکه کرکردهایی که رسانه های جمعی جهت غلبه برموانع فرهنگی-اجتماعی توسعه صنعت گردشگری ایفا می نمایند چیست؟