سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رضایی – استادیار دانشگاه یزد
مراد کاویان – استادیار دانشگاه تربیت معلم
عبدالرضا غضنفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

طی نیم سده اخیر جستارتوپونیمی یا جای نام شناسی درکشمکش های هویتی سازه های سیاسی کارکرد فزاینده ای یافته است واحدهای سیاسی برای اثبات اصالت خود مدعی مستنداتی هستند که ناظربرصحت مطالبات امنیتی سرزمینی و هویتی آنها درعرصه مناسبات بین المللی است دراین میان توپونیمی یا جای نام شناسی به عنوان یکی ازمباحث زبان شناسی درعرصه کشمکش های هویتی سازه های سیای نمود ویژه ای یافته است منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس طی چهارده اخیر عرصه هماوردی سازه سرزمینی و هویتی ایرانی شیعی دربرابر سازه هویتی عربی سنی بوده اما طی سالهای اخیر کشمکش های یاد شده درقالب برگزاری مسابقات جشنواره ها یادواره ها بیانیه های دیپلماتیک و فضای مجازی شدت و حساسیت بیشتری یافته است ازجمله کاستی های تقسیمات کشوری ایران جدایی استان بوشهر از استان فارس و عدم دسترسی استان یاد شده که نام خلیج فارس برگرفته از نام باستانی آن به شمار می رود به کرانه های ابی این منطقه درسال ۱۳۵۲ است که بهنوعی قطع ریشه فرهنگی و تاریخی این پهنه آبی از سرزمینی اصلی است.