سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
امیرحسین علی بیگی – دانشیار دانشگاه رازی

چکیده:

تحولات امروزین جهان و تاثیر دانشگاه و محصول آن نیروی اموزش دیده و متخصص درتوسعه همه جانبه متضمن نقش ها و کارکردهای بیشماری برای آموزش عالی است که شناسایی آن ها وداشتن تصوری پویا از آن ها مهم می باشد این درحالی است که چالشهای پیشروی اموزش عالی جهت تمرکز اولویت مدارانه براین کارکردها منجر به توجه عمده برخصایص ویژه ای دردانش اموختگان اموزش عالی گشته که هدف اصلی دانشگاه را درتربیت نیروی انسانی موردنیاز توسعه کشور با اطمینان بیشتری محقق خواهند ساخت بدون شک تقویت این ویژگی ها و ارتقای اشتغال پذیری دانشجویاندرکنار سایر عوامل کلان ساختاری که بخشی از معضل بیکاری دانش اموختگان مربوط به آنها است می تواند آموزش عالی را به شکل کارآمدی درخدمت اهداف توسعه قرار دهد لذا این مقاله توصیفی تحلیلی ضمن بررسی وموشکافی اشتغال پذیری و بهرهگیری از تجارب سایر کشورها به لحاظ فراهم آوردن فرصت های توسعه این مفهوم در آموزش عالی اشتغال پذیری را به عنوان کارکرد اصلی آموزش عالی و دانشگاه ها معرفی نمود.