سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان سپه پناه – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

کارآفرینی یک پدیدهب ارز درفعالیت های اقتصادی محسوب می شود و تاثیر شگرفی درتوسعه اقتصادی هرکشوری دارد با توجه به مزیت های نسبی و محدودیت های محیطی درهرسازمان با محیط درمی یابیم که نظارت و مدیریت برعملکرد تاثیر بسزایی دررشد فعالیت هایآن سازمان یا محیط فعالیت دارند باتوجه به اینکه اقتصاد کشور درحال توسعه ای چون ایران مبتنی برفعالیت های اقتصادی کشاورزی است لذا ازطریق بکارگیری شیوه های صحیح مدیریت درروستا میتوان شرایطی را ایجاد نمود تا کشاورزان به سمت کارآفرین شدن حرکت کنند زیرا کارافرینان بعنوان نیروی محرکه اقتصادتلقی می شوند و این امر برکسی پوشیده نیست مقاله حاضر به بررسی تاثیر کارکردهای مدیریتی درکارافرین شدن روستائیان و کشاورزان می پردازد. دراین راستا کارکردهای مدیریتی با بهره گیری از اقتصاد دانش محور قادر است اثرات مهمی دربقای فعالیت های اقتصادی و ایجاد ارزشمندی اقتصاددرمحیط روستا بپردازد.