سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بل
منیر یاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه ولاشجردی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و ب
یاسمن یاری – دانش آموخته اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچست

چکیده:

استان لرستان یکی از استانهای غربی ایران است . با توجه به تنوع جاذبه ها و گونه های گردشگری، اقلیم مناسب، تنوع نوع زندگی و … گردشگری این استان رونق چندانی نیافته است، یکی از علل توسعه نیافتگی گردشگری، ضعف بازاریابی و عدم طراحی الگوهای رفتاری گردشگران است. الگوهای رفتاری گردشگران که با هدف ارائه چارچوبی علمی از چگونگی تعامل میان متغیرها یا عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کنندگان طراحی شده اند، می توانند تصمیم گیران و فعالین بازار را در پیش بینی و کنترل رفتار مصرف کنندگان یاری رسانند. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و با بهره گیری از تکنیک SWOT (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدات) بازار گردشگری در استان لرستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج یافت ها بیانگر آن است که در استان لرستان ۱۰ قوت داخلی، ۱۱ ضعف داخلی، ۱۰ فرصت بیرونی و ۸ تهدید دارای تأثیر عمده در این ارتباط بوده که پس از بررسی تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و از یکدیگر و تحلیل کمی و کیفی آن، نهایتاً ار برآیند آنها راهبردهای متناسب ارائه گردید.