مقاله کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله تولید دانش
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله خلاقیت
مقاله رهبری هوشمندانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدزاده میرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به شکل گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مولفه های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده و اطلاعات از روش مطالعات اکتشافی در تدوین مبانی نظری و روش مصاحبه با استفاده از روش خبره به منظور شناسایی مولفه ها و متغیرهای پژوهش و استاندارد کردن ابزارهای سنجش و روش پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی پایداری درونی سوال های پرسشنامه از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن ۰٫۸۹۶ بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۶۰۰ نفر از مدیران دانشگاه پیام نور و نمونه آماری را ۲۲۰ نفر تشکیل می دادند و از روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش دانشگاه پیام نور بر دانشجو-مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم گیری هوشمندانه، طراحی مجدد فرایندها، تولید دانش جدید، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و توجه به دانش افراد و نخبگان و تسهیم دانش، تاثیر مستقیم بگذارد.