مقاله کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکردهای اجرایی
مقاله توجه انتخابی
مقاله توجه انتقالی
مقاله توجه پایدار
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجیل چی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وجود نقایص در کارکردهای اجرایی، بویژه توجه در بیماران افسرده به خوبی مشخص شده است در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی کارکردهای اجرایی در افراد افسرده، با تاکید بر توجه انتخابی، انتقالی و پایدار، در مقایسه با همتایان سالم بود.
روش: مطالعه حاضر یک پژوهش تحلیلی از نوع مقطعی و علی مقایسه ای است و جامعه آماری آن کلیه افراد افسرده مراجعه کننده به یک کلینیک روان شناسی در شهر تهران بودند. پس از انجام غربالگری با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و مصاحبه تشخیصی ساختار نیافته بر اساس متن بازنگری شده نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، تعداد ۳۰ نفر از افراد مبتلا به افسردگی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و تعداد ۳۰ نفر از افراد سالم از نظر جنس، سن، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات با گروه بیمار همتا شدند. سپس آزمون های رایانه ای استروپ، دسته بندی کارت های ویسکانسین و عملکرد مداوم، بر روی آزمودنی های هر دو گروه اجرا شد.
یافته ها: برای تحلیل داده ها از آزمون تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر توجه انتخابی و توجه انتقالی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند، اما بین دو گروه در توجه پایدار تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش تلویحات قابل توجهی در خصوص نقش افسردگی در تخریب کارکردهای اجرایی به خصوص در توجه پایدار و همچنین اهمیت به کارگیری درمان های افسردگی متمرکز بر نقایص کارکرد اجرایی این افراد، را در بر دارد.