سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد توکلی مطلق – شرکت مخابرات استان قم

چکیده:

اصولا تشویق افراد مشارکت کننده در نظام مدیریت مشارکتی در پیشبرد اهداف نظام بسیار مهم و حیاتی است؛ با تشویق مناسب و منطقی و صریح است که، افزایش مشارکت افراد و توسعه کمی و کیفی پیشنهادها را شاهد خواهیم بود. لذا ایجاد راهکار منطقی و اصولی برای انجام این تشویق ها از اولویتهای کاری گردانندگان نظام مشارکت هر سازمان است. این مقاله در مورد ایجاد کارنامه مشارکت کلیه افراد مشارکت کننده در نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات استان قممی باشد؛ در این کارنامه با در نظر گرفتن پارامترهای مفید و موثر در کارایی و اهداف نظام مشارکت به هر فرد در سازمانامتیازی تعلق می گیرد، این امتیاز بیان کننده جایگاه فرد در نظام مشارکت سازمان و میزان مشارکت فرد در تحقق اهداف سازمان و این نظام است؛ بنابراین با لحاظ این امتیاز در تشویق ها، فرایند تشویق کاملا نظام مند و براساس اصول منطقی وغیرقابل خدشه ای خواهد بود که در ایجاد انگیزه در افراد بسیار موثر است