سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صغری جلیلی جشن آبادی – دستیارعلمی زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

ادبیات آیینه ای اندیشه بزرگان است که دربیان شاعران ونویسندگان خردمند منعکس شدهاست نویسندگانی که طبیب حکیم عارف معلم اخلاق هستند دین و وابسته های به آن بطورمکرر درادبیات مطرح شده است نماز برترین نمود اظهار بندگی دربرابر پروردگار یکتاست دراینپژوهش برآن شدیم که به بررسی ابعاد مختلف نماز درادب فازی بپردازیم ازخلال این پژوهش اندیشه های شاعران ادب فارسی درسه طریق بررسی شده است آیینه نظری و تئوری نماز ایینه واقعیت و ایینه آرمانی بعضی ازشاعران ازمنظر اخلاق برخی از دید عارفان و گروهی نیز ازمنظر شرع به این مهم پرداخته اند که درنهایت به یک موضوع منتهی میشود و آن هم نیازمندی مطلق بنده دربرابر حضرت حق