سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسن قریشی کرین – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

فرهنگ کاربهعنوان شیوه زندیگ نقش بنیادی و زیربنایی درارتقای سطح پویایی جوامع دارد و کاریکیاز عوامل رفاه خوشی و کامیابی جامعه به شمار میرود و درپیشرفت و ترقی ملت ها تاثیر بسزایی دارد درمتون دینی پیش ازاسلام کوشندگی و کارستوده شده و شاهان اساطیری ایران اغازگر مخترع و مشوق پیشه ها و کارهای تولیدی بوده اند که نشان دهنده منزلت و قداست کاردرفرهنگ ایرانی است با این وجود بررسی های کارشناسان مسائل اجتماعی ایران نشان میدهد که فرهنگ کاردرایران درمقایسه با جوامع پیشرفته درسطح پایین ترین قرار دارد سوال این است با این که هم فرهنگی دینی ما و هم فرهنگ ملی ما مشوق کاروکوشش است چرا فرهنگ کارفعلی ما با باورهایدینی و ملی هم سو نبودهو یا متضاد میباشد و ریشه این گسست درچیست و چگونه باید به درمان آن پرداخت؟ دراین مقاله ضمن پاسخ به سوالات فوق سعی شده است ابتدا همیت کار و سپس علل پسرفت ایران و عدم نهادینه شدن فرهنگ دینی سفرنامه نویسان غیرایرانی و ایرانی و دیگر محققان تحلیل و تفسیر نماید.