سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه ابراهیمی کوشک مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی کرمی – استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا آهنچیان – دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه فردوسی مشهد
پگاه مسنن مظفری – استادیار گروه بیماریهای دهان و تشخیص ، دانشکده دندانپزشکی مشهد

چکیده:

با ورود تکنولوژیهای نوین و از طرفی انفجار اطلاعات سازمانها برای موفقیت ناگزیر به استفاده مداوم از اطلاعات جدید و همگام شدن با تغییرات میباشند با مدیریت اثربخش منابع انسانی در سازمان میتوان تا حد زیادی مشکل را حل نمود. آموزش مبتنی بر وبیکی از ابزارهای مهم برای توسعه منابع انسانی در عصر جدید محسوب میشود و از طرفی اثربخشی این آموزشها مسالهای است که ذهن مدیران سازمان را به خود مشغول کرده است. در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است با مطالعه مرتبطترین منابع به بررسی کاربست نظریه سازندهگرایی در آموزشهای مبتنی بر وب سازمانها به منظور اثربخش شدن آموزش و در نتیجه توسعه منابع انسانی پرداخته شده است. یافتهها نشان داد که اصول نظریه سازندهگرایی از گنجاندن یادگیری در زمینههای مربوط و واقعی و در تجارب اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری، ارائهی تجربهی فرایند ساختن دانش، ارائهی تجربه و تقدیر از دیدگاههای مختلف همگی متناسب با ابزارهای پشتیبانی مبتنی بر وب است. لذا می توان نتیجه گرفت که طراحی آموزشی که در آن قابلیتهای وب و نظریه یادگیرنده محور سازندهگرا به طرز مناسبی با یکدیگر تلفیق شوند، محیط یادگیری وب را به گونهای شکل میدهد که به فرد در ساخت دانش کمک کند. توصیه میشود که مدیران سازمانها با توجه به هزینه هنگفت آموزش بهتر است جهت اثربخشتر شدن آن از نظریه سازندهگرایی در آموزش مبتنی بر وب سازمانی استفاده نمایند تا از این طریق آموزش- های موثرتری به افراد سازمان ارایه کرده و در نتیجه به بهره وری بالاتری دست یابند