سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی د
فاطمه کوشکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاور

چکیده:

توسعه پایدار فرایندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را تامین می کنند و سطح زندگی خود را ارتقا می بخشند بدون اینکه از منابعی که به نسلهای اینده تعلق داردمصرف کنند برای تضمین و تامین مواد غذایی ضروری است که پایداری را در سیستمهای کشاورزی و روشهای تولیدی مدنظر قرار داد دراین راستا به نانوتکنولوژی به عنوان رویکردی نوین، جهت دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار توجه خاصی مبذول شده است این فناوری قادر به بهبود روشهای ارزیابی، مدیریت و کاهش خطرات برای محیط زیست بوده و فرصتهایی را برای تولید محصولات جدید فراهم خواهد ساخت. نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند و نوین توانایی ایجاد انقلاب و تحولات عظیم را در سیستم تأمین مواد غذایی وکشاورزی در گستره جهانی دارد لذا این مطالعه به روش مروری و تحلیلی، ضمن بررسی اهداف توسعه پایدار کشاورزی ماهیت اهمیت و مزایای فناوری نانو به کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی در زمینههای مختلف از جمله گیاهپزشکیصنایع غذایی ماشین الات کشاورزی و علوم دامی میپردازد.