سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

طاهره نوربخش بنجار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد
فریدون آزما – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محمدعلی مصطفی پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی کاربست فناوری اطلاعات ورابطه آن با مولفه های موفقیت کارآفرینان استان گلستان بود. این تحقیق به صورت توصیفی، پیمایشی و همبستگی انجام گرفت. پس از مطالعه ادبیات تحقیق، مولفه ها و عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و موفقیت کارآفرینان در بین کارآفرینان استان گلستان استخراج گردید و سپس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد فناوری اطلاعات و پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز وماری کوالتر در مورد کارآفرینی مولفه های مستخرج از مبانی نظری تهیه شد، جامعه آماری این تحقیق شامل ۸۰ نفرازکارآفرینان استان گلستان بود. نمونه آماری شامل ۶۶ نفر ازکارآفرینان استان گلستان بودکه بااستفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه تعیین گردید. بررسی ها در سطح ۹۵ درصد اطمینان نشان داد: ۱- بین کاربست فناوری اطلاعات با دانش روز کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد. ۲- بین کاربست فناوری اطلاعات با ابتکار و نو آوری کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد. -۳ بین کاربست فناوری اطلاعات با توانایی بکارگیری ریسک های حساب شده کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد. ۴- بین کاربست فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس کارآفرینان استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد.