مقاله کاربری رسانه ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر نقش اینترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: کاربری رسانه ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر نقش اینترنت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله رسانه
مقاله رفتار سیاسی
مقاله مواجهه با اخبار رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه کاربری رسانه ها به ویژه اینترنت با رفتار سیاسی (سنتی و غیرسنتی) دانشجویان است. علاوه بر تاثیر رسانه ها که از طریق میزان دسترسی، منابع مورد استفاده برای جستجوی اخبار و… مورد سنجش قرار گرفت، تاثیر عوامل محیطی و شناختی و اثربخشی سیاسی نیز کنترل شد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه تهران در چهار گروه علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و هنر تشکیل می دهند. ۲۹۵ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد.
بر اساس یافته های پژوهش، میزان استفاده از اینترنت برای پیگیری اخبار سیاسی بسیار بیش از سایر رسانه هاست و حدود ۹۰ درصد از پاسخ دهندگان با هدف جستجوی اخبار سیاسی اینترنت استفاده می کنند. دانشجویان در میان رفتارهای سیاسی غیرسنتی (جدید) شرکت در تظاهرات و در میان رفتارهای سیاسی سنتی شرکت در انتخابات را بیش از سایر انواع فعالیت ها انجام می دهند. نتایج الگوی معادلات ساختاری (لیزرل) نشان داد که تاثیر متغیر مواجهه با اخبار رسانه بر رفتار سیاسی از طریق متغیر بینابین اثربخشی سیاسی است.