سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
صالح آرخی – استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
حسن فتحی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

اطلاع از تغییرات کاربری اراضی و بررسی علل و عوامل آنها در یک دوره زمانی می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مدیران باشد .زیرا این امر می تواند آنها را در این نکته رهنمون شود که آیا تغییرات حادث شده با اهداف برنامه ریزی شده هماهنگی دارد و یا اینکه در تضاد است ؟ و در صورت مخالف بودن تغییرات حادث شده با اهداف از پیش برنامه ریزی شده، اقدامات موثر جهت کنترل عوامل تغییر دهنده می تواند صورت پذیرد بنابراین شناسایی و بررسی تغییرات وتبدیلات کاربری وپوشش اراضی و تهیه نقشه آن جهت برنامه ریزی ومدیریت بهتر از نیازهای اساسی به شمار می آید .تحقیق حاضر در منطقه سرابله واقع در استان ایلام ، با مساحت ۴۵۸۰۳٫۴۰ صورت گرفته است . در این مطالعه تصاویر ماهواره لندست(MSS) سال ۱۹۸۸ و لندست(+ETM) سال ۲۰۰۱ و۲۰۰۷استفاده شده وپس از انجام اقدامات مورد نیاز در مرحله پیش پردازش ، با طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال ، نقشه آشکار سازی تغیرات تهیه گردید .