سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فخرالدین میناپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
عطا غفاری گیلانده – استادیار گروه جغرافیا ی دانشگاه محقق اردبیلی
فرشید کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

درشهر اردبیل ازمجموع مساحت ۵۶۶۴ هکتاری اختصاص یافته به کاربریهای مختلف شهری بدون احتساب اراضی کشاورزی مساحت اختصاص یافته به کاربریهای اموزشی دروضع موجود حدود ۱۱۱هکتارمی باشد که ازاین میزان ۱۸/۲۸ هکتار به مقطع دبیرستان اختصاص داد درحالیکه مطابق با سرانه ۵/۷مترمربع فضای آموزشی درمقطع دبیرستان که درطرح جامع اردبیل آورده شده است مساحت کل فضای اختصاص یافته به این کاربری باید بالغ بر۲۵/۴۲ هکتار باشد این امر نشانگر تراز منفی مساحت فعلی اختصاص یافته به این کاربری درمقایسه با مساحت موردنیاز محاسبه شده است مشکل عدم تعادل درکاربریهای مربوط به فضای آموزشی درشهر اردبیل زمانی بیشتر قابل درک خواهد بود که به توزیع نامتعادل این کاربری ها درسطح شهر و عدم التزام به اصول کلی مکان گزینی سازگاری مطلوبیت ظرفیت انها نیزتوجه داشته باشیم باتوجه به تعددد معیارها یدخیل درمکان گزینی مناسب مراکز آموشی درمقاله حاضر سعی شده است تلفیقی از قابلیت های gis و مدل topsis به عنوان یکی از برجسته ترین فنون تحلیل چندمعیاری درارایه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز آموزشی دبیرستان مورد آزمون قرارگیرد.