سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلمان همتی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با توجه به مزیت های فراوان آنها رو به افزایش است. با این وجود حضور تولیدات پراکنده مشکلاتی مانند ایجاد ناهماهنگی حفاظتی، ندیدن خطا، فرمان قطع نابجا و کاهش دسترسی تجهیزات حفاظتی در پی دارد. به دلایل گوناگون استفاده از محدودکننده های جریان خطای ابررسانا یکی از بهترین روشهای حداقل ساختن این مشکلات در مقایسه با سایر راهحلهای مرسوم می باشد. در این مقاله سعی شده با تعریف شاخصهای ارزیابی حفاظتی، تعداد مسائل پیشآمده و بحرانیترین حالت از میان آنها مشخص شود و براساس آن فرآیند تعیین نوع و امپدانس بهینه با هدف حداقل ساختن هزینه محدودسازی، صورت گیرد. حداقل امپدانس محدودسازی بدست آمده با برطرف کردن همه مسائل حفاظتی ناشی از حضور تولید پراکنده، تایید میشود. همچنین مقایسهای میان سه نوع محدودکننده ابررسانای مقاومتی، القایی و ترکیبی صورت گرفته است. بر اساس مطالعه به عمل آمده، برای کنترل سهم جریان خطای ناشی از منبع تولید پراکنده و حداقل ساختن مشکلات پیش آمده، محدودکننده در موقعیت سری با منبع تولید پراکنده بیشترین تاثیر مثبت را در میان مکانهای متداول سطح توزیع دارد. کارایی این مطالعه برای یک سیستم توزیع شعاعی واقعی با یک و نیز دو واحد تولید پراکنده دارای ظرفیتهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است.