مقاله کاربرد PCR در تشخیص اختصاصی فوزاریوم سولانی بیماران HIV مثبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد PCR در تشخیص اختصاصی فوزاریوم سولانی بیماران HIV مثبت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوزاریوم سولانی
مقاله ژن سیتوکروم b میتوکندریایی،HIV
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیات منصور
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: قهری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فوزاریوم سولانی به عنوان شایع ترین گونه فوزاریوم عامل فانگمی و فوزاریوزیس منتشره شناخته می شود که در میزبان دچار نقص سیستم ایمنی با میزان مرگ و میری در حدود ۱۰۰ درصد همراه است. به علت مقاومت گونه های فوزاریوم در برابر داروهای ضدقارچی، شناسایی سریع و دقیق آنها برای کنترل تبعات عفونت امری ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین کاربرد روش تشخیصی PCR برای شناسایی دقیق و سریع فوزاریوم سولانی در سرم بیماران HIV مثبت انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تست PCR بر اساس ژن هدف سیتوکروم b میتوکندریایی با محصول bp 330 اپتیمایز گردید. پس از بررسی حساسیت و ویژگی، آزمون با سوش استاندارد PTCC 5284 و ده سوش معتبر متعلق به دانشگاه تهران، روش PCR روی ۴۵ نمونه سرم بیماران HIV مثبت انجام شد.
یافته ها: در تست PCR اپتیمایز شده محصول bp 330 تکثیر گردید. حساسیت تست در حد یک نسخه از DNA فوزار یوم سولانی و اختصاصی بودن تست ۱۰۰ است. از ۴۵ نمونه سرم مورد بررسی ۹ مورد (۲۰ درصد) مثبت گردید.
نتیجه گیری: تست PCR برای تشخیص بالینی مستقیم، سریع و اختصاصی فوزاریوم سولانی در سرم بیماران HIV مثبت قابلیت کاربردی دارد.