سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین رضاپور – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی
رضا شهنی دزفولیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی
ناصر پورمعلم – دکتری حمل و نقل و ترافیک

چکیده:

مدیریت تقاضا بر روی راههای مختلف به دلیل افزایشممتد در مالکیت خودرو در حال گسترشاست.خصوصاً رشد ۵% تا ۱۰ % سالیانه در مالکیت خودرو، که کشورهای درحالتوسعه مخصوصاً در آسیا با اینمسئله دست به گریبانند. رشد روزافزون تکنولوژیهای ارتباطاتی و اطلاعاتی نقشزیادی در این امر بازی میکند. اخذ عوارض استاتیکی که مستلزم توقف کامل وسیله نقلیه در راه است، انعطاف پذیری لازم رابرای تغییر و بهبود شرایط ترافیکی ایجاد نمیکند. لذا چندین سال است که در کشورهای دیگر، استفاده از سیستمهای هوشمند درون شهری اخذ عوارض، در حال استفاده بوده و نتایج بسیار مفیدی را نیز در پیداشته است. با توجه به لزوم قیمت گذاری تردد درونشهری و ایجاد و افزایشپیدرپی محدوده طرحترافیکدر تهران و دیگر شهرهای کشور، لزوم پایه گذاری یکطرح ملیITS در این زمینه از ضروریات اجرای این سیستم بوده و اجتناب ناپذیر میباشد.