سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر هادی پور – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ناتوانی روشهای تصمیمگیری معمولی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت، راه را برای استفاده از روشهای تصمیمگیری فازی باز می کند . یکی از نواقص روش تحلیل سلسله مراتبی AHP) ناتوانی آن در لحاظ کردن عدم قطعیت قضاوتها در ماتریس مقایسه زوجی معیارها می باشد، که این نقص با استفاده از منطق فازی در روشAHP فازی برطرف شده و به جای در نظر گرفتن یک عدد صریح در مقایسه زوجی، محدوده ای از مقادیر جهت لحاظ کردن عدم قطعیت در نظرات تصمیم گیرندگان لحاظ می شود. در این مقاله با استفاده ازGIS منطق فازی و ارزیابی چندمعیاره، مدل سیستم پشتیبان تصمیمگیری مکانی جهت مکانیابی مزارع پرورش آبزیان، با مطالعه موردی بر روی سواحل جنوب ارائه میشود. به منظور ایجاد مدل، در ابتدا با توجه به نظرات کارشناسی، معیارهای موثر شناسایی و برای هر کدام از معیارها، نقشه مربوطه تهیه میشود. سپس برای هر کدام از معیارها کلاس های مناسبت تعریف و بر اساس آن لایه های اطلاعاتی طبقه بندی میشوند. در مرحله بعد به هر کدام از معیارها با استفاده از روش AHP فازی و با توجه به میزان اطمینان تصمیمگیران در مورد قضاوت خود (مقادیر مختلف a وزنی تعلق می گیرد. پس از اعمال امتیاز کلاس هر یک از معیارها و وزن خود معیار و استفاده از عملگرهای مدل منطق فازی ، لایه های اطلاعاتی در محیطGIS با یکدیگر تلفیق شده و مطلوبیت مناسبت نهایی پیکسل ها در نقشه خروجی به دست می آید و نتایج حاصل از اجرای مدلها مقایسه و مدل مناسب ارایه میشود