سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصیر محسنی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
عبداله اردشیر – رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار دانشگاه صنعت
بهرام ثقفیان – استاد پژوهشکده آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
کوروش بهزادیان – دکترای مهندسی عمران

چکیده:

انتخاب مکان مناسب پل روی رودخانه به معیارهای زیادی همچون اقتصادی حمل و نقل و ژئومورفولوژی وابسته است دراین مقاله مناسب ترین مکان ها برای احداث سازه پل در یک مطالعه موردی با استفادها ز فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و منطق فازی در محیط GIS شناسایی می شوند ابتدا طول رودخانه براساس خصوصیات مشابه به چندین بازه تقسیم بندی می شود که هرکدام یک گزینه برای انتخاب محل ساخت پل می توانند باشند سپس معیارهای اصلی مکان یابی معرفی و با استفاده از آنها لایه های مختلف GIS تعریف می شوند گزینه هایی که حداقل معیارهای فنی مورد نیاز برای ساخت پل را تامین ننمایند حذف می شوند گزینه های باقیمانده نسبت به هر یک از سه معیار تعریف شده وزن دهی می شوند معیارها نیز با توجه به نظرات سه کارشناس خبره با یکدیگر مقایسه زوجی می شوند. به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت مقایسات زوجی از منطق فازی استفاده می شود.