سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکترای اقلیم شناسی،عضو هیات علمی گروه جغرافیا و رئیس دانشکده شهرسازی
غلامحسین حسینی لقب – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلا
محمد حاصل نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

عوامل جوی و اقلیمی نظیر دما و بارندگی به طور مستقیم در فعالیت های انسان تاثیر می گذارند به همین دلیل لازم است تا در برنامه ریزی های مختلف نقش این پارامترهای جوی به عنوان عاملی موثر درروند اجرایی برنامه ها مورد بررسی قرار گیرد با پهنه بندی صحیح اقلیمی و شناسایی نوع اقلیم نواحی مختلف استان چهار محال و بختیاری برنامه ریزان و سیاستمداران می توانند راهکارهای بهینه ای در جهت استفاده از امکانات منطقه و مبارزه با تهدیدها خشکسالی ، کمبود آب، کشت نامناسب و … انجام دهند تعمیمداده های نقطه ای به داده های پهنه ای، میان یابی و ترکیب نقشه ها از کاربردهای مهم GIS می باشد که دراین پژوهش از آنها استفاده شده است داده های مورد استفاده دراین پژوهش متوسط بارش و دما سالیان متمادی ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی استان چها رمحال و بختیاری و استانهای همجوار این استان بوده و روشی که براساس آن پهنه بندی صورت پذیرفته روش دمارتون می باشد.