سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زیبا مومنی ورنوسفادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
علی زنگی آبادی – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
مهین نسترن – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

در جهان امروز سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تنها به عنوان یک بسته نرم افزاری دیده نمی شود، بلکه در دنیای پیشرفته کنونی مباحث (GIS) به عنوان یک دانش نوین که می تواند در زمانی که چندان کوتاه بسیاری از مرزهای علوم را در نوردد و باعث وحدت رویه در بین گروه های مختلف گردد نگریسته می شود. سیستم های اطلاعات جغرافیایی بسیار فراتر از آن چیزی است که در ذه نها تصور می شود. آنچه که این فن آوری را از سایر تکنولوژی های مشابه متمایز می داند انجام تحلیل های فضایی بر پایه اطلاعات مکانی است. تفسیر موضوعات جغرافیایی با کمک مدل های (GIS)، گزینه ای است کارآمد برای هرگونه برنامه ریزی. با توجه به قابلیت ها و خصوصیات سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) در جمع آوری ، به روز رسانی، نگهداری،پردازش و تحلیل و ترکیب اطلاعات از یک سو وابستگی زیاد مدیریت بهینه بحرا نها به دسترسی به اطلاعات صحیح و به هنگام، به ویژه داده های مکانی و جغرافیایی از سوی دیگر، این سیستم را به ابزاری توانمند و مناسب در جهت تسهیل و تسریع دستیابی به اهداف مدیریت بحران قرار داده است. در این مقاله با توجه به موضوع کاربرد GIS در مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری( مطالعه موردی شهر اصفهان) به مکان یابی اسکان موقت در حین و بعد از بحران در منطقه شش شهر اصفهان پرداخته ایم. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده که با استفاده از نرم افزار ARC/GIS به تهیه نقشه مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری با رویکرد مدیریت بحران قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با توجه به شاخص های متعددی ، تأسیسات و تجهیزات منطقه ، مناطق مناسب اسکان موقت شناسایی و نسبت به اولویت بندی آن ها اقدام گردیده شده است که ۳ منطقه بطور نسبی و تقریبی برای این منظور مناسب می باشد.