سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ولی الله عزیزی فر – استادیارگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مائده رمضانی – دانشجوی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن وعضو ب
آرمین روحانی – کارشناسی ارشدمهندسی عمران
یعقوب رشید – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری است. سطوح مختلف امکانات پارکینگ میتواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. تصمیمات نادرست و مدیریت غیر استاندارد موجب تاثیر نامطلوب بر سیستم ترافیک شهری، صدمه و تخریب محیط زیست، افزایش درهزینه های ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینهزیاد ساختن امکانات پارکینگ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مکانیابی پارکینگ را ضروری ساخت.که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی این مشکلات را تا حد مطلوبی کاهش داده اند. این مقاله مدیریت و امکان سنجی مکان مناسب پارکینگ در شهر ها را با درنظرگرفتن عرضه و تقاضای پارک و عوامل موثر بر آنها بررسی میکند و بر آنالیز GIS استوار است که با استفاده از این تکنولوزی کاربری چندگانه زمین بررسی می شود.