سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز حقگو – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیس
نگار طیب زاده مقدم –

چکیده:

امروزه GIS ابزاری سودمند در تلفیق داده های مکانی و توصیفی می باشد که در زمینه های علمی گوناگون از جمله انواع برنامه ریزی و مدیریت ها مورد استفاده قرار می گیرد و موجب تسریع و تسهیل در عملکرد های گوناگون به منظور دسترسی به نتایج مطلوب می گردد. کاربرد GIS در مطالعات شهری به وضوح قابل توجه است. یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری در فضاهای شهری مکانیابی فضاهای خدماتی مناسب و کاربردی میباشد از اینرو یکی از ابزارهای توانمند در تعیین مکان فضاهای خدماتی در مناطق شهری استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی است. دلیل اهمیت استفاده از این سامانه٬ پتانسیل آن در زمینه ی مدیریت داده های مکانی و پشتیبانی در تصمیم گیری های مکانی است. از جمله محورهای مورد مطالعه ی GIS دربرنامه ریزی شهری میتوان به پیش بینی و برنامه ریزی انواع حوادث طبیعی و غیرطبیعی٬ مکانیابی برای توسعه٬ تعیین مکان های مناسب جهت استقرار فضاهای سبز شهری٬ مکان های مناسب جهت دفع زباله و ارزیابی زمین و امکانات آن اشاره کرد.