سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانش
دیبا غنچه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانش
پیمان رضایی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

حوضه ی مورد بررسی از سرشاخه های سد شمیل در شمال استان هرمزگان می باشد که در محدوده مختصات جغرافیایی ۵۶درجه و ۴۵ دقیقه تا ۵۶درجه و ۵۲دقیقه طول شرقی و ۲۷درجه و ۵۷دقیقه تا ۲۸درجه و ۵دقیقه عرض شمالی واقع شده است مساحت حوضه ۱۰۱۱۰/۸۹ هکتار بوده و از نظر زمین شناسی در پهنه سنندج سیرجان واقع شده است. بخشی از داده های مورد نیاز این پژوهش با – استفاده از مطالعات جامع آبخیزداری حوضه که پیشتر انجام شده بود فراهم و بخش دیگر با بررسی و تحلیل نقشه های پایه تهیه گردید. لایه های مورد نیاز در دو مدل EPM و MPSIAC با استفاده از توانائی های GIS تهیه شد و میزان فرسایش بااستفاده از این دو مدل برآورد گردید. بر اساس روش MPSIAC میزان فرسایش ویژه (M3/km2.y ) 1904 و در روش EPM میزان فرسایش ویژه (M3/km2.y) 1093 به دست آمد. نتایج نشان داد که در بعضی از زیرحوضه های گستره مورد مطالعه، مدل EPM و MPSIAC با هم همخوانی زیادی دارند، ولی نتایج مدل EPM در مناطق با فرسایش بالا نسبت بهمدل MPSIAC از اطمینان کمتری برخوردار می باشد