سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا کوهی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

چکیده:

نگاه کلی بهوضعیت محلهای دفن فعلی درایران نشان میدهد که هیچ یک از محلهای دفن موجود طبق اصول و معیارهای استاندارد مکانیابی نشده اند و شهرقرچک درجنوب استان تهران نیز ازاین مشکل مستثنی نبودهاست مکان یابی محل دفن با استفاده از GIS روش مناسبی برای مکان یابی اصولی طبق ضوابط و معیارهای موجود دراین زمینه می باشد دراین مطالعه ابتدا ۴ گروه معیار مربوط به EPA ,British Colombia سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورایران و سازمان محیط زیست ایران جهت مکانیابی انتخاب شده اند درمرحله بعدی لایه های رقومی مورد نیاز تهیه شده و با ورودی به نرم افزارهای GIS مکان یابی انجام شده است نتیجه حاصل ۸ پهنه مناسب از نظر فاکتورهای زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی برای دفن پسماندهای شهری بوده است درادامه براساس برخی پارامترهای مهم دیگر اولویت بندی صورت گرفته و سایت نهایی تعیین میگردد.